1

“สุขพอที่พ่อสอน”

ขอเผยแพร่ App ดีๆนะครับ “สุขพอที่พ่อสอน” DOWNLOAD ได้ทั้ง ios และ android

สำหรับ iPhone / Ipad

The app was not found in the store. 🙁

สำหรับ Android

ทางสำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” โดยแบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557

แอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” นี้ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งในข้อ 9 คือ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ใน app จะมีหัวข้อหลัก คือ “พระราชดำรัส”  “พระบรมฉายาลักษณ์” และ “พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท

 

2

หมวดพระราชดำรัส

4

หมวดพระบรมฉายาลักษณ์

5

พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท

เมื่อเข้าไปในแต่ละหมวดหมู เรายังสามารถเลือกได้ว่าจะส่งต่อในรูปแบบใด โดยสามารถเลือกส่ง Email,  บันทึกลงเครื่อง หรือ แชร์ขึ้น Facebook ก็ได้
พระองค์ท่านทรงมอบข้อคิดและแนวทางดีๆ ต่อการปฏิบัติให้ปวงชนชาวไทย และพระองค์ท่านทรงปฏิบัติให้ประชาชนชาวไทยดูเป็นแบบอย่าง

ขอให้ประชาชนชาวไทยได้ปฏิบัติตามข้อคิดและแนวทางตามพระบรมราโชวาท การปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่าน นั้นละคือสิ่งที่แสดงออกถึงความรักต่อพระองค์ท่านที่ดีที่สุด

พระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงยิ่งใหญ่เกินสิ่งใด ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

แสดงความคิดเห็น

About Author

บล็อกเกอร์ ที่จะมาเล่านานาสาระเกี่ยวกับมือถือ เป็นเรื่องง่ายเหมือนเพื่อนมานั่งเล่าให้คุณฟัง

Leave A Reply