Tag: Xiaomi x Leica Optical Institute

เสียวหมี่ร่วมกับไลก้าจัดตั้ง ‘Xiaomi x Leica Optical Institute’ รุกบุกเบิกความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมในการถ่ายภาพด้วยมือถือ

เสียวหมี่ร่วมกับไลก้าจัดตั้ง ‘Xiaomi x Leica Optical Institute’ รุกบุกเบิกความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมในการถ่ายภาพด้วยมือถือ

Read More »
Scroll to Top